Ankyloglossiaچیست؟

 بند زبانی محدود شده است، برخی ها معتقدند که برای این کودکان باید Frenectomy انجام شود یعنی قطع کردن بند زیر زبانی که منجر می شود به آزادی بیشتر حرکات زبان و تولید بهتر صداهای نوک زبانی و برخیها مخالف این روش اند بعلت بروز خونریزی، عفونت ها و ایجاد بافت اسکار.((یک ارتباط بين ظهور ناهنجاریهای گفتاری و کاهش توانایی حرکتی زبان وجود دارد، اما فقط در افرادیکه طول بند زیر زبانی در سطوح متوسط تا شدید کوتاهی))کوتاه است.

زبان بزرگ و کوچک چیست؟

زبان خیلی بزرگ (Macro glossia) و زبان خیلی کوچک (Micro glossia) بر مهارتهای تولید صداها اثر می گذارد اما این ارتباط کم رنگ است. زبان یک ساختار عضلانی است که قادرست تغییراتی را در طول و عرض ایجاد کند، پس بدون در نظر گرفتن سایز آن، بطور کلی قادر است حرکات ضروری برای تولیدات صحيح صداها را انجام دهد. ارتباط بین اندازه ی زبان و مهارت تولید صداهای گفتاری بطور غیرمستقیم در سندروم داون مطالعه شده است. این افراد دارای زبان نسبتا بزرگ و یا زبان با اندازه طبیعی در حفره ی کوچکتر دهانی هستند. حذف جزئی زبان در تعداد کمی از سندروم های داون در سال ۱۹۷۰ انجام شد ، اما این امر منجر به پیشرفت های قابل ملاحظه ایی در قابلیت فهم گفتار نشد.